Contact

คุณศิรินยา สาอิ

ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ PNC2017
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ 073-350-433
E-mail :  pnc2017.pattani@gmail.com