แนะนำการประชุม PNC2017

การประชุมวิชาการนานาชาติ

หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสาร ในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง”

Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation (PNC 2017)

 

24-26 มกราคม 2560

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ในห้วงสองสามปีที่ผ่านมา การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรังในบางประเทศของเอเชียนั้นมีความโดดเด่นน่าสนใจ เช่น กรณีของเนปาลและเขตอาเจะห์ อินโดนีเซีย หรือตัวอย่างความพยายามด้านสันติภาพที่ดูมีความหวัง เช่น ในเขตมินดาเนา ฟิลิปปินส์ และในเมียนมาร์ กรณีตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า  กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองต้องใช้เวลาและต้องผ่านวงจรวิกฤติและทางตันซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้ง เช่นเดียวกับกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย/ปาตานี ในช่วงสองรัฐบาลที่ผ่านมา แม้ว่ามีการยอมรับถึงความจำเป็นของการพูดคุยเจรจากับตัวแทนของขบวนการต่อต้านรัฐ แต่ก็ยังคงต้องพยายามพัฒนาหนทางให้ฝ่ายผู้เห็นต่างได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

เป็นที่น่าเสียดายที่พัฒนาการเหล่านี้มักถูกบดบังด้วยความขัดแย้งรุนแรงที่ซับซ้อน เช่น ในซีเรีย อิรัก เยเมน ลิเบีย และที่อื่นๆ ขบวนการศาสนาสุดโต่งที่เป็นภัยคุกคามทั่วโลก ภาวะประชาธิปไตยถดถอยในหลายภูมิภาค หายนะด้านมนุษยธรรมต่อผู้ลี้ภัย ตลอดจนความท้าทายอื่น ๆ ต่อความมั่นคงของมนุษย์ ของชาติ และของนานาประเทศ

สิ่งที่จะเชื่อมพัฒนาการสองอย่างนี้เข้าด้วยกันได้ก็คือ การพัฒนาแนวทางทางการเมืองและการไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อจัดการกับความขัดแย้งในระดับรากเหง้าและความรุนแรงที่ยืดเยื้อ รวมทั้งการหาแนวทางการสื่อสารในบริบทความขัดแย้งและการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

ด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนี้จึงจำเป็นต้องค้นหา พัฒนาและบ่มเพาะแนวทางเพื่อประสานและช่วยให้การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีคำถามสำคัญ 5 ข้อคือ

 • ปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดหรือจูงใจให้กลุ่มติดอาวุธเปลี่ยนยุทธศาสตร์การต่อสู้จากการใช้ความรุนแรงมาสู่การไม่ใช้ความรุนแรง?
 • จุดยืนหรือจุดสนใจทางการเมืองของคู่ขัดแย้งที่แตกต่างอย่างสุดขั้วจะสามารถต่อรองกันได้อย่างไร?
 • ระบบความรุนแรงและการต่อต้านด้วยวิถีทางรุนแรงที่หยั่งรากลึกจะถูกแปรเปลี่ยนไปสู่การยุติรากเหง้าของความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผลและครอบคลุมทุกฝ่ายได้อย่างไร?
 • การสื่อสารจะมีบทบาทในกระบวนการสันติภาพและการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งได้อย่างไร?
 • ตัวแสดงทุกระดับในบริบทความขัดแย้งจะมีส่วนในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งได้อย่างไร?

ประเด็นที่น่าสนใจของการประชุมและการเปิดรับบทความ

การประชุมวิชาการนี้ประกอบด้วย เวทีเสวนา 3 เวที และการเสนอบทความวิชาการโดยนักวิชาการจากประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม (Panel proposal) ภาษาหลักที่ใช้ในการนำเสนอคือภาษาอังกฤษ แต่อาจมีบางเวทีภาคภาษาไทยในบางหัวข้อสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมชาวไทยและภาคประชาชนในพื้นที่

บทความวิชาการที่นำเสนอจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของการประชุม โดยมีขอบเขตประเด็นต่อไปนี้

 • กรณีศึกษาและการเปรียบเทียบ “การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งรุนแรงสู่แนวทางการเมือง” (Politicizations) ในพื้นที่ความขัดแย้งต่าง ๆ การเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ด้วยกำลังมาสู่การไม่ใช้ความรุนแรงของขบวนการต่อต้านหรือขบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
 • ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
 • การสำรวจแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยปัจจัยรากฐานการสร้างสันติภาพ กระบวนการสันติภาพ และกระบวนการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
 • ยุทธศาสตร์ของรัฐในการจัดการกับการต่อต้านที่ใช้แนวทางความรุนแรงและแนวทางสันติ รวมทั้งขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
 • ธรรมรัฐ ความขัดแย้ง และสันติภาพ
 • มุมมองเชิงสถาบันของกระบวนการสันติภาพ (โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนสันติภาพ, สำนักงานเลขาธิการด้านสันติภาพ, โครงสร้างของรัฐบาลเพื่อการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง และอื่นๆ)
 • บทบาทของหน่วยงานระหว่างประเทศในกระบวนการสันติภาพ
 • ขบวนการต่อต้านที่ไม่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายและนัยยะต่อการสร้างสันติภาพและกระบวนการสันติภาพ
 • การสนับสนุนและการต่อต้านของสาธารณชนต่อการสร้างสันติภาพและกระบวนการสันติภาพ
 • บทบาทของภาคประชาสังคม ผู้หญิง เยาวชน และชุมชนในกระบวนการสันติภาพและการสร้างสันติภาพ
 • ศาสนา การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ
 • ชาตินิยม การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ
 • วารสารศาสตร์สันติภาพ
 • บทบาทของสื่อและการสื่อสารในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง และในกระบวนการสันติภาพ
 • วาทกรรมและเรื่องเล่าด้านสันติภาพและความขัดแย้ง
 • การวิจัยสำรวจด้านสันติภาพ